Giới hạn tài khoản AdWords – 3C Media skip to Main Content
Menu

Giới hạn tài khoản AdWords

Giới hạn tài khoản Adwords là một lưu ý quan trọng trong quảng cáo Google. Để chiến dịch đạt hiệu quả không phải ai cũng có thể dễ dàng học và làm. Bởi để thực hiện set up, tối ưu hóa chiến dịch, đòi hỏi nhà quảng cáo phải có những kiến thức và kinh nghiệm nhất định.

Giới hạn tài khoản Adwords trong quảng cáo Google
Giới hạn tài khoản Adwords trong quảng cáo Google

Dưới đây, 3C Media đã tổng hợp những giới hạn mà một tài khoản quảng cáo Adwords gặp phải.

Giới hạn tài khoản AdWords 2020

Sau đây là các giới hạn cho tài khoản AdWords (mặc dù hầu hết nhà quảng cáo không đạt đến các giới hạn này):

Các giới hạn đề xuất

 • 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và bị tạm dừng)
 • 20.000 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch
 • 20.000 mục nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo cho mỗi nhóm quảng cáo (chẳng hạn như từ khóa, vị trí, danh sách đối tượng và mục tiêu sản phẩm)
 • 300 quảng cáo hiển thị hình ảnh cho mỗi nhóm quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo hình ảnh)
 • 50 quảng cáo văn bản cho mỗi nhóm quảng cáo
 • 4 triệu quảng cáo đang hoạt động hoặc bị tạm dừng cho mỗi tài khoản
 • 5 triệu mục nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo cho mỗi tài khoản (chẳng hạn như từ khóa, vị trí, danh sách đối tượng và mục tiêu sản phẩm)
 • 1 triệu mục nhắm mục tiêu theo chiến dịch cho mỗi tài khoản (chẳng hạn như nhắm mục tiêu theo địa lý và từ khóa phủ định cấp chiến dịch)
 • 10.000 mục tiêu vị trí (được nhắm mục tiêu và bị loại trừ) cho mỗi chiến dịch, bao gồm tối đa 500 mục tiêu vùng lân cận cho mỗi chiến dịch
 • 20 danh sách vị trí phủ định được chia sẻ cho mỗi tài khoản
 • 65.000 vị trí cho mỗi danh sách vị trí phủ định
 • 20 danh sách từ khóa phủ định được chia sẻ cho mỗi tài khoản
 • 5.000 từ khóa cho mỗi danh sách từ khóa phủ định
 • 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo cũ đang hoạt động cho mỗi tài khoản
 • 1,3 triệu tham chiếu đến tiện ích mở rộng quảng cáo cũ cho mỗi tài khoản
 • 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp đang hoạt động cho mỗi tài khoản
 • 10.000 tham chiếu nhóm quảng cáo đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp trên mỗi tài khoản
 • 10.000 tham chiếu chiến dịch đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp cho mỗi tài khoản

các giới hạn đề xuất trong giới hạn tài khoản adwords
các giới hạn đề xuất trong giới hạn tài khoản adwords

Cần lưu ý

 • Nếu nhóm quảng cáo của bạn gần đạt đến giới hạn từ khóa, chúng tôi sẽ đặt thông báo
 • trong tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về giới hạn từ khóa và cách tạo danh sách từ khóa hiệu quả.
 • Ví dụ: giả sử bạn có một chiến dịch sử dụng tiện ích mở rộng liên kết trang web cũ. Sau đó, bạn thêm ba chiến dịch khác. Mỗi chiến dịch chia sẻ cùng tiện ích mở rộng liên kết trang web cũ. Bây giờ, tài khoản của bạn có bốn tham chiếu đến tiện ích mở rộng cũ đang hoạt động.
 • Ví dụ: giả sử bạn có chiến dịch sử dụng tiện ích mở rộng liên kết trang web được nâng cấp. Sau đó bạn bổ sung thêm một chiến dịch và một nhóm quảng cáo khác. Mỗi loại chia sẻ cùng tiện ích mở rộng liên kết trang web được nâng cấp. Bây giờ, tài khoản của bạn có 1 tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp đang hoạt động, 2 tham chiếu chiến dịch đến tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp và 1 tham chiếu nhóm quảng cáo đến tiện ích mở rộng được nâng cấp.

Tìm hiểu thêm các thông tin liên quan tới quảng cáo Google ads, xem tại đây!

Back To Top